هوالشهید...

تابوت شهید

توضیح عکس : تشییع پیکر دو شهید گمنام در بیستمین تجمع دسته های عزاداری دانش آموزان  

                       بسیج دانش آموزی منطقه دو - آبان ماه نود و دو

+ + + + + + + +
چ.ن اول : باید شهید شویم ، تا زنده بمانیم!
چ.ن دوم : اگر شهید نشویم ، قطعاً می میریم...